Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

Historia MPT TAXI 191 91 sięga 1951 r., kiedy utworzona została państwowa firma, która miała zapewnić mieszkańcom Warszawy indywidualną komunikację taksówkami. MPT będące do 1990 r. przedsiębiorstwem państwowym, zostało w wyniku procesu komercjalizacji na podstawie Uchwały Rady Warszawy Nr XIV/87/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Związku Dzielnic – Gmin Warszawy. W dniu 17 kwietnia 2002 r. zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o.

Z dniem 4 stycznia 2021 r. nastąpiło połączenie spółek:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 184 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000101427, posiadającą NIP: 522-000-22-39, kapitał zakładowy w kwocie 15 497 000,00 zł („Spółka Przejmowana” lub „MPT”),

z

Miejskimi Zakładami Autobusowymi sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (01-710), ul. Włościańska 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146125, posiadającą NIP 5252256730, kapitał zakładowy w wysokości 431 966 000,00 zł („Spółka Przejmująca” lub „MZA”)

Połączenie zostało dokonane w trybie w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia tj. 4 stycznia 2021 r., spółka przejmowana została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, zaś MZA wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki MPT.

W ramach nowej struktury wyodrębniono Wydział Przewozów Taksówkowych, który świadczy usługi taksówkowe pod marką MPT TAXI 191 91.

Wydział mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184B. Działalność MPT TAXI 191 91 jest oparta na współpracy z licencjonowanymi kierowcami taxi, świadczącymi usługi przewozowe na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W trosce o stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie przewozów taksówkowych w 2006 roku uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, który utrzymujemy do dziś. Obecnie certyfikat zgodny jest z normą  ISO  9001 : 2015.